Schrijfwijze

SpellingMet of zonder puntjes? * Lettertekens


Spelling

Bij het familieonderzoek is van veel verschillende spellingen van de achternaam uitgegaan, teneinde geen familieverbanden over het hoofd te zien:

von
van
de
M e
a
ä
ij
y
i
j
e
n
r
rn
ren
rs
f
v
w
e
ä
l dt
d
t

De varianten per letter komen in verschillende combinaties voor, al naar gelang het land en de tijd waarin c.q. de persoon door wie de familienaam wordt gedragen.

La Liberté Freiburg 11 mei 1968

Essentieel is dat de naam uit drie lettergrepen bestaat. Het geslacht Von Merveldt uit Münster en het daaraan verwante Koerlandse geslacht Von Meerfeldt vallen dus buiten het onderzoek (zie ook Spelfouten). Ook de Nederlandse familie (Van Zuylen van) Nyeveld en de Vinkeveens plaats Muyeveld vallen er buiten.

Hier wordt zoveel mogelijk voor de door de bevoegde instanties aangehouden spelling gekozen, onder de erkenning dat deze pas vanaf het begin van de negentiende eeuw nauwkeurig wordt, dankzij de invoering van de Burgerlijke Stand in de meeste Europese staten. In Nederland bijvoorbeeld voert de Bataafse regering pas in 1804 de eerste officiële uniforme Spelling-Siegenbeek in.

In Duitse originelen staat het tussenvoegsel “von” bij de naam, terwijl “de” in Franse geschriften wordt gebruikt. Zo schrijft de Zweedse koning Gustaaf III aan de Comte de Meijerfeldt. In Zweedse wapenbriefen en andere documenten ontbreekt een tussenvoegsel. Bij de leden van de familie is het beeld ongeveer gelijk: zij gebruiken het tussenvoegsel in het Duits en Frans, maar niet in het Zweeds. Hier wordt van de verzweedsing van voornamen en de achternaam afgezien en blijft het tussenvoegsel “von” staan. Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in de nadagen van Napoleon gebruikt de Nederlandse familie ook “von“. .

Wisselingen van tussenvoegsel doen zich vaker voor. Een bekend voorbeeld is de naam van de Oostenrijkse politicus Van der Bellen. In 1673 emigreerde deze familie vanuit de Spaanse Nederlanden naar Pskov in het Russische Rijk en werd in de adelstand verheven met de naam von der Bellen, maar in de hoop aan vervolging tijdens de Russische revolutie te ontkomen werd in 1919 snel het oude Nederlandse van hersteld.

De verschillen tussen de laatste letters d, dt en t behoeft hier geen betoog, omdat de klank identiek is.

Hetzelfde geldt voor de middelste letters f en v.

Het klankverschil tussen de n en r is daarentegen wel groot. Het beeldverschil is in de oude en hedendaagse handschriften niet zo groot. Een schrijf- of leesfout of -slordigheid is snel gemaakt.

Met of zonder puntjes?

In de familienaam wordt zowel de ij als de y aangetroffen. In het Zweeds komen de i of de j ook wel afzonderlijk voor. De klank is in alle varianten identiek omdat er een e voor staat. Fonetisch staat hiervoor het teken Σi.

In het Zweeds en het Nederlands wordt de ij het meest gebruikt. In de Nederlandse familie is na 1900 de y komen opzetten. In de Verenigde Staten wordt de y gebruikt, omdat de ij leidt tot een extra klank voor de j als zj. In het Middelduits (zeker rondom Hannover) wordt de ij wel gebruikt, ook voor de functionaris meijer. De ij is geleidelijk vervangen door ÿ en tenslotte de y, maar ook toen bleef het een ‘Lehn- oder Fremdwort’, waarbij de klank overigens vaker ü dan i is (denk aan: die Olympische Spiele). Desondanks is de schrijfwijze Meyer in Duitsland nu overheersend.

De y in samenhang met von, de y, de f en de dt geeft mensen in Nederland soms aanleiding om de familienaam Duits uit te spreken als Mayenfeldt. Inmiddels doet zich dat ook voor bij de ij, maar om een andere reden: de plattere uitspraak ai boekt in Nederland terreinwinst (“Sai hout fan mai”). Of het nu Duits of plat is, de Nederlandse familieleden zijn het er wel over eens dat het pijn aan de oren doet.

In de Nederlandse familie komt tot op de dag van vandaag dus zowel de ij als de y voor. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? De Spelling-Siegenbeek is duidelijk. De y (i-grec, ypsilon) wordt tot vreemd (Grieks-Latijn) letterteken bestempeld, dat aan de Nederlandse taal niet eigen is. Alleen de ij behoort te worden gebezigd en dat is in de vele spellingshervormingen nadien nooit gewijzigd. Dat zal verklaren waarom de naam in de negentiende eeuw consequent met een ij wordt geschreven, zowel in de Burgelijke Stand als door de familieleden zelf. De onmiskenbaar Ierse familienaam Kennedy – de achternaam van de vrouw van de eerste Hendrik (N.3) – is vernederlandst tot Kennedij.

In de handschriften is het onderscheid iets minder scherp, zelfs niet met goede kennis van de paleografie. In de geraadpleegde Nederlandse registers worden de i en j meestal aan elkaar geschreven en staan er òf duidelijke puntjes òf een ˜ (tilde) als vereenvoudigde vorm. Op het moment dat de eerste typemachines hun intrede doen, komt de y bij de Burgelijke Stand niet meer voor.

Desalniettemin is het overgrote deel van de fami­lieleden in alle takken in de twintig­ste eeuw persoonlijk een y in de fami­lienaam gaan ge­bruiken. De reden ­van deze ommezwaai is niet bekend. De laat­ste jaren gebruikt de meerderheid weer de ij, vaak na bestudering van het paspoort of Bevolkingsregister, al dan niet vanwege de hier gelezen teksten.

In dit verhaal wordt de ij aangehouden, omdat deze in Zweden, Pommeren en Nederland vaker voorkomt, zeker in de officiële bronnen. De y is goed verdedigbaar en van familieleden die daar aan gehecht zijn of geen paspoortproblemen willen krijgen wordt niet verwacht over te stappen, in de hoop dat zij evenmin verwachten hun y aan te treffen in de hier gebruikte genealogieën en foto-onderschriften.

Lettertekens

In het onderzoek naar de familiegeschiedenis is veel gebruik gemaakt van handgeschreven bronnen van vóór 1800. Dat vereist de nodige paleografische kennis, omdat de letters behoorlijk anders worden geschreven. Hieronder volgt het alfabetische overzicht:

IMG_0495
In uitzonderlijke gevallen moest een niet-Latijnse schrijfwijze worden ontcijferd. Hieronder een rijtje voorbeelden van Meyenfeldt:

Grieks: μ ε y ε ν φ ε λ δ τ
Cyrillisch: м e y e н φ e л д т
Hebreews: מ י  נ ף  ל ד ת     
Arabisch: م  ي  ن ف  ل د ت